Nieuws A.D. 2023

Adventszangdienst zondagmiddag 17 december 16.30 uur

15 december 2023

Adventszangdienst 17 december 2023 16:30
Christelijk Regionaal Mannenkoor Con Spirito o.l.v René Verkamman
Voorganger: ds. C.G. op 't Hof
Organist: Eddy van Olm
Walfriduskerk Bedum

Hervormde vrouwengroep

15 december 2023

Op D.V. 20 december houden we, samen met de diaconie, de kerstmiddag. We zingen samen, luisteren naar gedichten en schriftlezingen en een kerstverhaal.

Op D.V. 3 januari 2024 houden we onze Nieuwjaars begroeting. We maken er een gezellige middag van.

Op de volgende bijeenkomst op D.V. 31 januari komt de heer L. Blees uit Dorkwerd. Het onderwerp is nog niet bekend.

Graag willen we nieuwe leden welkom heten. Komt u eens vrijblijvend kijken en luisteren. Het verplicht u tot niets. Zullen we zeggen tot ziens? We rekenen op u.

Het bestuur

Kindernevendienst / Actie schoenendoos

15 december 2023

De actie schoenendoos was een groot succes en heeft een mooi resultaat opgeleverd.

Wij bedanken iedereen die enthousiast mee heeft gedaan en een schoenendoos heeft gevuld en versierd.

Hierdoor konden wij maar liefst 35 dozen naar Dorkwerd brengen die van daaruit hun weg zullen vinden naar evenzoveel kinderen.

De leiding van de kindernevendienst

Adventsslinger “Een nieuw begin” en kerstfeest kindernevendienst 22 december

15 december 2023

Dit jaar hebben de kinderen voor de adventsperiode een boekje gekregen met 24 kaarten om thuis uit te scheuren en op te hangen. Samen vormen de kaarten een mooie adventsslinger met de woorden “God maakt een nieuw begin” aan de ene kant en leuke kleurplaten, opdrachten, weetjes en vragen aan de andere kant.
Tijdens de adventsperiode zullen de kinderen in de kerk de adventskaarsen aansteken en daarbij een korte tekst oplezen. Zij worden hierbij geholpen door de leiding van de kindernevendienst. Dit jaar vieren we het kerstfeest met de kinderen en hun ouders op vrijdag 22 december. Dit gebeurt in een bijzaal van de kerk. We gaan liederen zingen, luisteren naar het kerstverhaal, knutselen en de kinderen krijgen hun kerstcadeau. Ook krijgen de kinderen iets lekkers. We maken er een mooi kerstfeest van en we hopen dat alle kinderen aanwezig zijn. De uitnodigingen zijn inmiddels naar de kinderen en ouders verstuurd.

Verschillende gemeenteleden zijn weer op pad geweest met de kerstlijst. Wij bedanken u voor uw bijdrage aan de kinderneven- dienst. Mede dankzij uw bijdrage kunnen wij de kinderen een kerstcadeau geven en worden ook andere activiteiten bekostigd. In de kerstvakantie is er geen kindernevendienst. We starten weer op zondag 7 januari 2024.

De leiding van de kindernevendienst

Kerstzangdienst Onderdendam - Thema: Het teken van Kerst

15 december 2023

Er zal D.V. zondag 24 december 2023 om 21.00 uur een kerstzangdienst worden gehouden in de Hervormde Kerk van Onderdendam. De voorganger in deze dienst is ds. N.F.L. de Leeuw uit Oude Pekela, organist Sybrig de Vries. Muzikale medewerking aan deze dienst wordt verleend door Gospelgroep Benefaction uit Bedum, de naam betekent weldadigheid en ze mogen dit jaar vieren dat ze al 50 jaar bestaan!

Er zal een collecte gehouden worden voor de onkosten en voor “Het Pand'' in Groningen. Iedereen is van harte welkom om zo samen een mooie kerstzangdienst te beleven!

Volkskerstzang

15 december 2023

Orgelconcert

15 december 2023

Op D.V. zaterdag 27 januari 2024 zal er een orgelconcert worden gehouden in de Walfriduskerk, Plantsoen 2 in Bedum. De bekende organist André van Vliet zal dan het Vegter orgel bespelen.

Het concert begint om 19.30 uur, de kerk is open om 19.00 uur. De entree bedraagt € 10,00 dit is inclusief koffie/thee, t/m 12 jaar gratis toegang.

Lenie Oosta

Consistorie

15 december 2023

Op 1 jan. 2024 Nieuwjaarsontmoeting, aanvang 10.00 uur. Koffie en nieuwjaarsrolletjes zijn geregeld. Tevens een korte meditatie en twee liederen zingen en gebed. Allen hartelijk welkom.

Op 21 jan. is er een jeugddienst in Onderdendam m.m.v. het kinderkoor “Eigenwijs” uit Ten Boer om 14.30 uur.

Beroepingswerk

15 december 2023

In de kerkenraadsvergadering van 28 nov. heeft de beroepings- commissie het advies uitgebracht om dr. J.A. van den Berg te beroepen als predikant van de Hervormde gemeenten van Bedum en Onderdendam.

Dr. Van den Berg is op dit moment directeur van de I.Z.B. (Inwendige Zendings Bond) van de Protestantse kerk.
Dr. J.A. van den Berg is voor velen geen onbekende predikant.
Hij diende achtereenvolgend de Hervormde gemeenten van Dorkwerd, Stedum en de Martinikerk in Groningen.

Unaniem stemde de kerkenraad er mee in om deze predikant te beroepen. Op zondag 3 december is het voornemen, tot het uitbrengen van een beroep op dr. Van den Berg, door de kerkenraad afgekondigd in de kerkdiensten. Gemeenteleden moeten namelijk in de gelegenheid gesteld worden, om bezwaren in te dienen tegen de gevolgde procedure. Omdat er geen bezwaren bij de scriba zijn binnengekomen, zal een beroep op dr. Van den Berg worden uitgebracht. Het is de bedoeling dat de beroepingsbrief persoonlijk zal worden overhandigd. Met dr. van den Berg is afgesproken dat dit zal gebeuren op 5 januari 2024.

Laten we hopen en bidden, dat deze keer de beroepen predikant het beroep zal aannemen.

Bert Riepma

Begroting

15 december 2023

De begroting is vastgesteld door de kerkenraad in de vergadering van 24 oktober 2023.

Baten
Huur, pacht en rente 36.750
Collecten in kerkdiensten 8.250
Giften en overige ontvangsten 4.250
Kerkelijke bijdragen (actie Kerkbalans)61.000
Bijdrage Onderdendam in predikantsplaats29.300
Totaal baten 139.550
Lasten
Kosten kerk, pastorie en landerijen (waarvan € 10.000 energiekosten kerk) 33.850
Pastoraat (incl. gastpredikanten) 91.450
Lasten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten 2.350
Verplichte bijdragen aan landelijke kerk 5.100
Vergoedingen organisten 1.250
Kosten beheer, administratie, banken en kerkblad2.200
Totaal lasten 136.200
Positief saldo 3.350

De volledige begroting 2024 ligt tot 30 december 2023 op afspraak ter inzage bij de administrateur van onze gemeente.

Kerkbalans 2024! Op naar de kerk van morgen!

15 december 2023

De voorbereidingen voor de actie Kerkbalans zijn weer gestart. Het thema van de actie is ook dit jaar: ‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’. Medio januari ontvangt u een brief met het verzoek om bij te dragen. Net als voor een huishouden is een gezonde financiële situatie belangrijk voor de kerk. De kerkelijke gemeente krijgt zoals u weet geen subsidies en is dus volledig afhankelijk van de financiële bijdragen van betrokken kerkleden, van mensen zoals u. Daarom vragen we elk jaar aan al onze gemeenteleden een bijdrage. De inkomsten uit Kerkbalans vormen de belangrijkste financiële basis voor onze kerk. We hopen dan ook dat we weer op u mogen rekenen!

Voorbereiding is gestart!

De folder en overige materialen zijn klaar. Alles is besteld via het LRP bij de PKN. Die materialen ontvangen we begin januari. Onze contactpersonen zullen de brief met verzoek om bij te dragen medio januari bij u bezorgen. Het antwoordformulier zal zo rond eind januari ook weer door de contactpersonen worden opgehaald. Bij voorbaat dank aan alle vrijwilligers en contactpersonen die deze actie mogelijk maken.

Het bankrek.nr voor de vrijwillige bijdrage (actie Kerkbalans) is: NL69RABO0373715951 t.n.v. CvK Hervormde gemeente Bedum.

College van kerkrentmeesters

Kindernevendienst en de schoenendoosactie

20 oktober 2023

Op de startzondag is er uitleg gegeven over de actie schoenendoos. De leiding van de kindernevendienst organiseert deze actie en hoopt dat u hieraan mee wilt doen. U heeft tijdens de startzondag een folder gekregen en hierin staat precies wat de bedoeling is. Heeft u geen folder gekregen, maar wilt u wel graag meedoen dan liggen er achter in de kerk nog folders om mee te nemen. Vult u ook een schoenendoos en tovert u een lach op het gezicht van een kind in nood?

Het is belangrijk dat u aangeeft of u een schoenendoos vult voor een jongen of een meisje en voor welke leeftijdscategorie. In de folder zit een bon en deze knipt u uit en plakt u boven op de doos. Verder is de afmeting van de doos belangrijk. Ook deze informatie staat in de folder. Lees dit aandachtig door.

Voor transport en organisatie is € 5,- nodig. Dit kunt u contant in een envelop bovenop de doos leggen of aan de leiding van de kindernevendienst geven (dus niet in de doos stoppen). Wij maken het totaalbedrag dan in één keer over.

We hopen dat we veel kinderen in Afrika, Oost-Europa en vluchtelingen aan de grenzen van Europa blij kunnen maken met een mooie gevulde doos. We zijn blij dat de eerste dozen al in de kerk staan. U kunt de schoenendozen tot zondag 19 november inleveren in de kerk. Wij zorgen dan dat ze naar Dorkwerd gaan en daarvandaan gaat het vervoer verder.

Namens de leiding van de kindernevendienst
Jeanette Hilboezen

Jongerenkring

20 oktober 2023

Vrijdagavond 3 november om 20.00 uur is er jongerenkring bij Tian en Toinette van Rooyen.

We bespreken dan een thema uit het boekje Gods liefde voor jou.

Met vriendelijke groet,
Johan Mekkes

Hervormingsdag 31 oktober 2023

20 oktober 2023

Op dinsdag 31 oktober 2023 willen we graag stilstaan bij Hervormingsdag. In 1517 publiceerde Maarten Luther op 31 oktober 95 stellingen op de deur van de slotkapel in de Duitse plaats Wittenberg. Deze gebeurtenis had grote gevolgen voor het leven in Europa. De betekenis van deze hervormingsbeweging – het begin van de Reformatie en de geboorte van het protestantisme - lag met name op het gebied van kerk, theologie en cultuur. Een vernieuwingsproces dat kerk en wereld heeft veranderd. Ze leidde voorts tot een hervorming van het politieke en sociale leven.

De drie Protestantse gemeenten in Bedum willen graag, evenals voorgaande jaren, aan deze (kerk)historische ontwikkelingen op een eigentijdse wijze aandacht besteden. We willen uit dankbaarheid aan God een bijeenkomst organiseren op Deo volente dinsdag 31 oktober a.s. in de Walfriduskerk, ingang Grotestraat te Bedum. Dr. Theo Pleizier, docent Praktische theologie aan de Protestantse Theologische Universiteit zal voor ons spreken over het thema: 'Heeft het protestantisme iets nieuws gebracht?' Het programma bestaat afwisselend voorts uit samenzang en orgelsolo. Het orgel wordt bespeeld door Eddy van Olm.

Er is ruim gelegenheid om over het thema door te spreken. De avond begint om 19.45 uur. Er is een pauze met koffie e.d.. Voor de bestrijding van de onkosten willen we graag een (deur)collecte houden. De avond zal omstreeks tien uur worden afgesloten. Het geheel staat onder leiding van Bert Riepma te Bedum.

Voor nadere inlichtingen kunt u contact opnemen met Bert Hoorn ().

Eindejaarscollecte 2023 - Thema: Ga mee! Samen getuigen van geloof, hoop en liefde

20 oktober 2023

Geacht gemeentelid,
Het jaar 2023 loopt ten einde. In het afgelopen jaar hebben we ons als gemeente ingezet om God, elkaar en de ander te ontmoeten. In eredienst, diaconaat en pastoraat, jeugdwerk en bijbelkringen laten we ons inspireren door Gods woord, en zien we om naar elkaar. De kerk van Christus is een kleurrijke kerk. In alle talen en in alle culturen klinkt Gods blijde boodschap van geloof, hoop en liefde. Die veelkleurigheid daagt ons uit om samen op te trekken, in onze eigen gemeente én wereldwijd met andere gelovigen. We zoeken elkaar als volgelingen van Jezus en reiken elkaar de hand. Samen zijn we krachtige getuigen van Gods goedheid in de wereld.

Het jaarthema van de Protestantse Kerk, Ga mee! Samen getuigen van geloof, hoop en liefde, daagt ons als gemeente uit om contact te leggen met andere christenen in onze eigen woonplaats en te verkennen hoe je samen Gods liefde kunt doorgeven.

In het nieuwe jaar willen we ons daarvoor inzetten en delen van Gods liefde en trouw.

Al deze activiteiten kunnen we alleen organiseren dankzij uw gebed en financiële bijdrage.

Daarom vragen we u aan het einde van het jaar altijd om een extra gift.

U ontvangt hiervoor medio december een brief met een verzoek om een bijdrage voor de eindejaarscollecte 2023 die wordt bezorgd door onze contactpersonen.

Alvast hartelijk dank voor uw betrokkenheid en steun.
Namens het college van kerkrentmeesters

Archiefonderzoek Nederlandse Hervormde Kerk Bedum in de Tweede Wereld Oorlog

20 oktober 2023

Bij het lezen van Het Koninkrijk Der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog geschreven door dr L. de Jong werd ook uitvoerig stilgestaan bij de kanselboodschappen van de Algemeene Synode (Synodale Commissie) der Nederlandse Hervormde Kerk.

Zelf was ik wel benieuwd of hier in de kerkelijke notulen iets over terug te vinden zou zijn.

Door de studie geschiedenis van onze zoon Albert aan de Rijksuniversiteit van Utrecht, leek het me interessant om het onderzoek samen te doen.

Vooraf heeft het moderamen schriftelijk toestemming verleend voor het inzien van het kerkelijk archief, naar nu blijkt is dit deel van het archief openbaar toegankelijk.

Onze zoon kon als student voor woensdag 30 augustus gemakkelijk tijd reserveren bij de Groninger Archieven en zelf ik heb vooraf de te reserveren stukken opgevraagd.

Albert kwam hiervoor met de trein uit Den Haag en ik op de fiets uit Winsum.

Het onderzoek. We hadden beschikking over de notulen van de notabelen, het register van ingekomen/uitgaande stukken en alle ingekomen stukken in de periode 1939 tot en met 1945.

Uit de notulen hebben we geen informatie kunnen vinden over de kanselafkondigingen die gericht waren aan de Kerkenraden der Ned. Herv. Gemeenten. Wel over de invulling van de vacatures binnen de kerkenraad en de financiën. Het register (zeer fraai handschrift) van ingekomen/uitgaande stukken kwam overeen met de map van de ingekomen stukken. Tijdens de oorlog was er geen uitgaande correspondentie. De ingekomen brieven (meer dan 15) waren hoofdzakelijk afkomstig namens de Algemene Synode. In de eerste anderhalf jaar van de oorlog nam de bezetter de tijd om met zachte hand op alle belangrijke openbare functies NSB-ers te plaatsen. Maar uit een brief van 24 maart 1941 bleek dat ds. K.H.E. Gravemeyer (secretaris van de Alg. Synodale Commissie der Ned. Herv. Kerk) drie dagen door de bezetter was ondervraagd vanwege een aangekondigde korte mededeling voor het gebed tijdens bidstond.

De brief was niet bestemd voor publicatie in de pers (blijkbaar was nu voorzichtigheid geboden!).
Toch schroomde men er niet voor om duidelijk te waarschuwen voor de Duitse bezetter.

In de brief van 4 februari 1942 werd aandacht gevraagd voor een bijzondere collecte op eerste paasdag voor instandhouding van het kerkelijk werk (prediking, barmhartigheid en inwendige zending), het afwijzen (niet willen voldoen aan de oproep!) van het ophangen van borden voor Joden verboden en uitspreken dat naamswijzigingen geen betrekking hebben op kerkgebouwen (o.a. verwijzingen naar het koninklijk huis werden toen verboden). In april 1942 volgde een kanselboodschap op zondag 19 april te lezen vooraf het gebed.

De inhoud van de brief was de aantasting van gerechtigheid, barmhartigheid en vrijheid van geweten en overtuiging verankerd in het Christelijk geloof, de rechteloosheid en de onbarmhartigheid tegenover het Joodse volksdeel, het opdringen van een recht tegen het evangelie ingaande nationaalsocialistische levens- en wereldbeschouwing (verplichte arbeidsdienst) en inperking vrijheid christelijk onderwijs en medische zorg. Verder was er aandacht voor de zware tijd voor de christelijke levenswijze en voor de mensen die hier hun leven hebben gegeven.

Op 21 april volgde een vertrouwelijke brief aan alle kerkenraden. In deze brief van drie kantjes werd uitvoerig verslag gedaan van het overleg van een afvaardiging van de Protestantse kerken en de Rooms Katholieke kerk van een voorgesprek met de Secretaris Generaal van Justitie en na tussenkomst van mr. Schrieke met rijkscommissaris dr. Seyss-Inquart.

De gespreksonderwerpen komen grotendeels overeen met de kanselboodschap van zondag 19 april. Wel met een voorbeeld van een andere aanpak van de Duitse bezetter. Bij het verpleegtehuis “Bethesda-Sarepta” te Heemstede werd het bestuur afgezet, nadat ze eerder had geweigerd om NSB-personeelsleden terug in dienst te nemen. Hieruit bleek nu de harde hand van de bezetter. In deze brief werd vanuit Bijbelse overtuiging tegen het antisemitisme sterk gewaarschuwd.

In het gesprek werd de gevangenneming en wegvoeren van Joden en ontstellend hoog sterftecijfer onder de gedeporteerden genoemd. In een brief van 10 december 1942 aan alle kerkenraden werd meegedeeld dat de Synode in uiterste noodzaak van haar afkondigingsrecht gebruik zal maken. Verwachtende dat de predikanten (moreel gesteund door de kerkenraad) de afkondiging zullen voorlezen.

In oktober 1943 achtereenvolgens drie kanselboodschappen, alle met dezelfde strekking, een nadrukkelijke oproep tot een christelijke levenswandel, verwijzende naar veel Bijbelteksten, o.a. 1 Kor. 3: 16 en 17 en 1 Kor. 6:15, 19 en 20.
In rechtstreekse bewoordingen kon niet meer over de bezetter en haar gruweldaden worden gesproken.
Ondertussen waren al veel predikanten naar een concentratiekamp afgevoerd.

Tot slot: het kerkelijk archief geeft geen duidelijkheid of de kanselafkondigingen wel of niet zijn voorgelezen. Albert en ik waren onder de indruk van de inhoud van de brieven. Je leest de gestencilde brieven, geschreven met duidelijke Bijbelse Boodschap!

Johan Mekkes

Hervormde vrouwengroep

20 oktober 2023

Op 18 oktober zijn we met z’n allen naar Winsum naar de voedselbank geweest. Dat was heel leerzaam om met eigen ogen te zien hoe alles in z’n werk gaat.

Op het programma staat voor D.V. 15 november dat de heer Boerema uit Uithuizen komt. Dit is gewijzigd.
Daarvoor in de plaats komt de heer Douma ons informatie geven rondom het afscheid nemen bij een overllijden.

De daaropvolgende bijeenkomst is op D.V. 20 december. We vieren dan samen kerst. Het jaar 2023 is dan al weer bijna voorbij. Wilt u een middag bij ons te gast aanwezig zijn om kennis te maken met onze vereniging. U bent van harte welkom. We komen ongeveer één keer per maand samen op woensdagmiddag van 14.30 uur tot ca. 16.45 uur.

Nieuwe leden zijn natuurlijk altijd welkom. Ook kunt u altijd bellen met iemand van het bestuur.

Het bestuur

Jeugddienst 8 oktober

11 september 2023

Speciaal voor onze jeugdleden en allen die zich nog jeugdig voelen. Op zondag 08 oktober is er om 14.30 uur een jeugddienst in Onderdendam. Ds. Mark de Jager uit Dwingeloo hoopt dan voor te gaan. Medewerking wordt verleend door een muziekgroep onder leiding van Peter van Dijk. Na de dienst bent u van harte welkom in Zijlvesterhoek voor een kop koffie en/of thee.

Henk Oudman

Hervormde vrouwengroep

11 september 2023

Op D.V. 20 september a.s. starten we het nieuwe seizoen 2023/2024.

We houden dan onze jaarvergadering. De vaste punten, zoals notulen, jaarverslagen e.d. komen eerst aan de orde. Na de pauze zal Bert Riepma ons een film laten zien.

Daarna zal onze 2e bijeenkomst op D.V. 18 oktober zijn. Dan staat de Voedselbank op het programma.

Nieuwe leden zijn van harte welkom.

Dames, kom eens een bijeenkomst kijken en u zult zien hoe leerzaam en gezellig het is op de Vrouwengroep.

We rekenen op u.
Het bestuur

Startzondag 24 september

11 september 2023

Op zondag 24 september om 9.30 uur is de startdienst van de Hervormde Gemeente Bedum en de Hervormde Gemeente Onderdendam.

De dienst wordt gehouden in de Walfriduskerk te Bedum.
Predikant : ds. J.F. Tanghé uit Sellingen.

Na de dienst is er koffie met taart en de onderlinge ontmoeting.

Om ongeveer 12 .00 uur kunt u genieten van de high-tea!, tijd voor een leuk spel en genieten van alle lekkers.
Opgave is niet nodig.

Wij ontvangen uw/jouw bijdrage graag zaterdagavond 23 september, vanaf 19.00 uur óf zondagmorgen 24 september vóór de dienst.

Het voorbereidingsteam rekent erop, dat u allemaal weer de lekkerste hapjes meebrengt. Alleen zo kunnen we genieten van elkaars culinaire hoogstandjes!

Opening winterwerk

11 september 2023

Vorig jaar hebben we een hele gezellige avond gehad als opening van het winterwerk voor jong en oud! Daarom is iedereen dit jaar vrijdagavond 6 oktober 2023 weer van harte welkom in dorpshuis Zijlvesterhoek te Onderdendam. De inloop is vanaf 19.30 uur met koffie/thee/fris en om 20.00 uur starten we met het programma.

Maar wat gaan we dan doen? Deze avond is de gymzaal het toneel van lasergamen. In groepjes elkaar wegspelen en de stand wordt ook nog echt bijgehouden via de laptop. Tussendoor spelen we potjes bingo en is er genoeg tijd om even lekker bij te kletsen.

Kortom, een gezellige avond om samen het winterwerk in de gemeente Onderdendam en Bedum te beginnen.

Komt u, kom jij, komen jullie ook?
Organisatie van deze avond, Carla en Irma van den Bergh

Beroepingswerk

11 september 2023

Zoals vorige keer genoemd, is er door de vakanties nog weinig nieuws te melden over het beroepingswerk.

Uit de gemeente horen we regelmatig: “Wat jammer dat ds. De Groot het beroep niet heeft aangenomen naar Bedum en Onderdendam”. We begrijpen deze reactie maar al te goed. Zelf hadden wij hem ook graag als nieuwe predikant in ons midden willen hebben. Helaas heeft hij bedankt. Het doet ons goed om te horen dat gemeenteleden dezelfde gevoelens hebben bij een te beroepen predikant, als de leden van de beroepingscommissie. Dat geeft ons vertrouwen om voor Bedum en Onderdendam een geschikte predikant te vinden. Onze zoektocht gaat verder. Wij zijn vol vertrouwen dat het op een gegeven moment toch gaat gelukken. Zodra wij nieuws hebben over een te beroepen predikant hoort u van ons.

Namens de beroepingscommissie, Bert Riepma

Kindernevendienst

15 juli 2023

Zondag 25 juni hebben we afscheid genomen van Daan Medema, Loïs Oudman en Pepijn Diemer. Na de zomervakantie gaan zij naar het voortgezet onderwijs. In de dienst zijn de kinderen toegesproken door Johan Blom en de kinderen hebben allemaal een bijdrage geleverd aan deze dienst

Zaterdag 1 juli hebben we ons jaarlijkse uitje gehad. Dit jaar gingen we naar attractiepark “Drouwenerzand” in Drouwen. De kinderen hebben, ondanks het regenachtige weer, genoten.

De kindernevendienst heeft in de maanden juli en augustus vakantie. We starten weer op 10 september met de jongste groep.

Namens de kindernevendienst, Jeanette Hilboezen

Foto’s: Margreet van Wageningen

Catechisaties / bowlen 1.0

15 juli 2023

Bowlen is een jaarlijks terugkerend uitje als afsluiting van de catechisaties. Op 8 juni zijn we met z’n negenen naar Kardinge gereden. Echt veel ervaring hadden we niet. Dat is eigenlijk ook geen probleem het gaat immers meer om het meedoen dan het winnen. Dat dachten we… Hoe langer het spel duurde, hoe fanatieker iedereen werd!

Domie Gerco op ’t Hof heeft uiteindelijk de strijd gewonnen. Na nog een drankje en wat lekkers erbij was het weer tijd om naar huis te gaan.

Het was een gezellig avondje uit!
Piety Schipper

Wat doet de jongerenkring en wie zijn wij…..

15 juli 2023

In de gemeentegids 2022-2023 op pagina 19 staat een kort stukje over de jongerenkring. Met dit artikel in het kerkblad willen we graag iets van ons laten horen.

Onze eerste bijeenkomst in september vorig jaar stond in het teken van hernieuwde kennismaking. Diederik en Marlinde Woertink kwamen onze gelederen versterken en door verhuizing naar Uithuizen en Delfzijl hebben Ferdinand, Femmy en Haijo de jongerenkring verlaten. Ook hebben we in onze eerste bijeenkomst van gedachten gewisseld hoe we het nieuwe seizoen vorm zouden geven. Uiteindelijk is het doel van de jongerenkring om elke bijeenkomst een onderwerp uit de Bijbel te bespreken.

Voor onze tweede en derde bijeenkomst hebben we als voorstudie het boekje gewone catechismus gebruikt. De ene avond was het onderwerp bidden en de andere over de kerkelijke gemeente. De bespreking over het bidden was openhartig, het bidden is ontzettend belangrijk voor je geloof, dagelijks tot God bidden, dagelijks uitspreken waar je mee zit en vragen om vergeving, kracht en standvastigheid. De andere avond over het kerkelijke leven hebben we gesproken over ieders rol binnen de gemeente. Handelingen 2 geeft duidelijke handvatten wat God van ons persoonlijk vraagt.

Onze vierde avond stond in het teken van waarom en wat je gelooft. 1 Petrus 3 vanaf vers 13 en met name vers 15 geeft inzicht m.b.t. deze vragen. Een indringend onderwerp.

Op de vijfde avond waarop we samenkwamen hebben we gesproken over hoe je leeft met de verwachting van Jezus terugkomst. Een onderwerp met een verwijzing naar Mattheüs 24.

De zesde bijeenkomst met als onderwerp het wonder van het kruis. Zie Mattheüs 27 de verzen 33-56. Jezus dood en opstanding, voor ons als mens onbegrijpelijk, Gods liefde is voor ons oneindig. Zondagmiddag 30 april onze laatste bijeenkomst met als onderwerp de 50 dagentijd, de tijd tussen Pasen en Pinksteren met een verwijzing naar Lucas 24.

In het tweede seizoen werden de te behandelen onderwerpen meestal door de jongeren zelf aangedragen. Ook de voorbereiding werd door hen zelf verzorgd. De opening en sluiting met gebed hoorde hier ook bij.

Ten opzichte van het eerste seizoen is dit een mooie verandering, er is veel enthousiasme om door te gaan.

Voor het seizoen 2023/2024 zijn nieuwe jongeren van harte welkom!

Johan en Wilma Mekkes

Hemelvaartsdag 2023

15 juli 2023

Heel lang geleden heeft Betsy Heikoop het initiatief genomen voor het organiseren van een gezamenlijke gemeentedag. De formule voor de gemeentedag op Hemelvaartsdag werkt nog steeds. Ongeveer zestig gemeenteleden hebben meegedaan aan de kerkdienst, het koffie drinken, de fietstocht en de BBQ. Onze oud-predikant ds. H. van Wingerden ging voor in de dienst in Onderdendam. Hij heeft de diepe, hoopgevende betekenis van Jezus’ Hemelvaart voor ons opnieuw zorgvuldig toegelicht in een preek.

Na afloop van de dienst hebben we koffie, thee en frisdrank gedronken op het ‘t Rodewold bij Matthijs en Nienke Veenland. Na de koffie zijn we op de fiets gestapt voor een puzzelrit. Bij het eerst knooppuntenbordje werd het even moeilijk. De wiskundige omschrijving gaf veel aanleiding tot discussie. Na een ererondje kwam het toch nog goed. De fietspuzzeltocht ging over Onderdendam, Stitswerd, Rottum, Usquert, Warffum, Baflo en Tinallinge. De kerkgebouwen onderweg in Stitswerd en Warffum waren open.

Na de fietstocht was er opnieuw koffie, thee en frisdrank. Onder de grote carport stond de BBQ voor ons klaar. De salades, de stokbroden en het geroosterde vlees heeft ons heel goed gesmaakt. Er was genoeg voor iedereen. Zelfs aan de speciale diëten was gedacht. Het weer werkte de gehele dag mee. Het was droog er stond weinig wind en we hadden een lekker fris temperatuurtje. Lammert, Johan, Froukje, Barbara en Jolanda hartelijk dank voor de organisatie. We hebben als gemeenten van Onderdendam en Bedum een topdag gehad! Voor herhaling vatbaar. Matthijs en Nienke hartelijk dank voor het gebruik van jullie prachtige terras, ruime carport en grote tuin.

Harm Jan Schipper

Avondgebed ‘Vrijheid’

29 mei 2023

D.V. woensdagavond 14 juni is er een Avondgebed met stiltes onder het thema ‘Vrijheid’, georganiseerd door leden vanuit een drietal kerken in Bedum.

Van harte welkom om mee te bidden, te zingen, te luisteren naar (Bijbel)teksten en in stiltes tot rust te komen. Maranathakerk Bedum, aanvang 19:30 uur; toegang vrij, koffie/thee en koek na afloop.

Namens Marienus Beukema

Vakantie Bijbel Week 2023

29 mei 2023

De jaarlijkse Vakantie Bijbel Week in de scheve toren van Bedum, dit jaar van 1 t/m 3 mei, werd al voor de 14e keer gehouden. Het thema dit jaar was ‘Alles Andersom’.

Ieder dagdeel werd begonnen met zang en gebed. Op maandag genoten de basisschoolkinderen en leiding van de spelmiddag; levend ganzenbord. Door de zomerse temperaturen kon dit buiten plaatsvinden.

De opkomst van het aantal kinderen steeg elke dag. De sfeer was heel gezellig, er werd geluisterd naar een verhaal uit de Bijbel, mooie werkjes gemaakt en poppenkast gekeken. Het geheel werd woensdag afgesloten met gezamenlijk patat eten.

Leuke activiteiten waren er ook voor de jeugd van 10 tot 16 jaar. Zij hadden op dinsdagavond een eigen programma. Er waren maar liefst 60 jongeren op de boerderij van familie Knol aan de Oude Dijk, die eerst samen gingen bbq-en. Een persoon van Operation Rescue deed vervolgens een zelfreflectie met de jeugd. Er was een pubquiz met prijsjes en nog even tijd om te chillen. We danken de familie Knol dat we deze avond op de boerderij mochten houden!

Ook danken we de Plus in Bedum voor de jaarlijkse donatie van een gedeelte van de boodschappen!

Als team samen met de kinderen en de jeugd hebben we echt genoten van hele mooie dagen waar we de Heere voor mochten danken!

Namens het team,
Jeanetta Smit en Irma van den Bergh

Update beroepingswerk

29 mei 2023

In de vorige update hebt u kunnen lezen dat wij Ds. Lucas uit Vriezenveen beroepen hebben. Ds. Lucas heeft voor het op hem uitgebrachte beroep van Bedum en Onderdendam bedankt. Het werd uiteindelijk niet zijn overtuiging dat God zijn weg leidt naar de gemeente Bedum en Onderdam. De beroepingscommissie is weer bij elkaar gekomen en heeft een lijstje gemaakt van zes predikanten die volgens ons, in onze gemeente zouden passen. Het lijstje is bijna afgewerkt. Echter, tot nu toe zonder resultaat. Vaak kregen wij te horen, dat zij op dit moment geen beroep in overweging willen nemen. Een paar anderen vertelden dat zij door andere gemeenten benaderd zijn voor een beroep. Hierom gaan zij niet in op ons verzoek, om kennis te komen maken. Het valt niet mee. Wij hebben opnieuw een lijst met namen aangevraagd en gekregen. Wij gaan door met onze zoektocht naar een predikant voor onze gemeenten.

Namens de beroepingscommissie,
Bert Riepma

Hemelvaartsdag - Gemeentedag Bedum en Onderdendam

16 mei 2023

Op D.V. donderdag, 18 mei hopen wij weer een gezellige fietstocht en een BBQ te organiseren.

We beginnen de dag met een gezamelijke kerkdienst in de Hervormde Kerk in Onderdendam.
Aanvang 9.30 uur.

Aansluitend drinken we een kopje koffie/thee en limonade voor de kinderen. Bij Matthijs en Nienke Veenland Rodewold 11 Onderdendam

Van hieruit vertrekken we om ± 12.00 uur voor de fietspuzzeltocht. ( zelf een lunchpakketje meenemen)

Na afloop van de fietstocht omstreeks 16.00 uur steken wij de BBQ aan, om onder het genot van een hapje en een drankje bij te kletsen.

Kosten:

  • Volwassenen € 12,50
  • Kinderen € 7,50 (Basisschool)

U dient zelf uw bord en bestek mee te nemen. (Dit om het milieu niet te belasten met ons plastic en papier.

U kunt zich opgeven t/m zondag 14 mei 2023:

  • Froukje Smit
  • Barbara Kamman
  • Jolanda Twilhaar

Mannenzangavond in Bedum - vrijdagavond 12 mei

10 mei 2023

Al vele jaren worden in diverse plaatsen in het land met succes mannenzangavonden gehouden. Op vrijdagavond 12 mei is er een mannenzangavond in de Walfriduskerk te Bedum.

Onder leiding van Leo Blees en Dick Vos (orgel) hopen we met heel veel mannen God de lof toe te zingen met bekende psalmen, gezangen en liederen van Joahnnes de Heer.

De avond begint om 20.00 uur en de toegang is gratis.

Alle mannen en jongens van harte uitgenodigd!

Vakantiebijbelweek meivakantie 2023

6 april 2023

Lees meer op de pagina van de Vakantiebijbelweek.

Beroepingswerk

3 april 2023

De beroepingscommissie heeft de afgelopen periode vol goede moed haar taak weer op zich genomen om een predikant te vinden die bij onze gemeenten past. Onverwacht kwam ds. T.J. Lucas uit Vriezenveen op ons pad. Hij preekte op 29 januari in Bedum. Het was een invalbeurt, omdat ds. J.W. Wind uit Damwoude wegens ziekte niet voor kon gaan in de dienst. We waren blij verrast. Na de dienst waren we het er over eens dat ds. Lucas best in Onderdendam en Bedum zou passen.

De vraag was toen: “Is hij wel beroepbaar?” Ds. Lucas bleek inderdaad beroepbaar te zijn. We zijn naar Vriezenveen afgereisd om met de predikant in gesprek te gaan over een eventueel beroep naar Bedum en Onderdendam. Ds. Lucas stond open voor een beroep vanuit Bedum en Onderdendam. Al snel kwamen we tot het besluit om een beroep op deze predikant uit te brengen. Op zondag 12 maart kwam ds. T.J. Lucas opnieuw, nu met zijn vrouw, naar Bedum. Hij ging voor in een gezamenlijke dienst in Bedum. Na de dienst was er onder het genot van een kopje koffie gelegenheid kennis te maken met ds. Lucas en zijn vrouw. Veel gemeenteleden hebben hiervan gebruik gemaakt. Dat was fijn om te zien. Op dinsdag kwamen ze opnieuw naar Bedum om nader kennis te maken met de kerkenraden. Ook hebben ze de pastorie bekeken en de kerk van Onderdendam. Verder hebben we hen het dorp Bedum laten zien met de voorzieningen die er zijn. Tegen de avond hebben we samen de maaltijd gehouden en uitvoerig met elkaar gesproken. Het was goed om samen in gesprek te zijn over het wel en wee in de gemeente en te vertellen wie en wat we zijn en wat ons bezig houdt.

Ja, en nu is het afwachten wat de beslissing van ds. Lucas zal zijn. Hij zal voor 30 maart zijn beslissing bekend moeten maken. Een spannende tijd. Laten we hopen en bidden dat ds. Lucas de vrijmoedigheid mag vinden om herder en leraar van onze gemeenten te worden.

Bert Riepma

update: Helaas hebben we bericht ontvangen dat ds. Lucas heeft bedankt voor het beroep.

Oproep openstellers

5 april 2023

Bij deze vraag ik mensen die mee willen doen om de Walfriduskerk open te stellen voor bezoekers.

Elke zaterdag van ongeveer april tot oktober is de kerk open van 14.00 tot 16.00 uur en zijn er twee mensen die bezoekers kunnen ontvangen, aanspreken en/of rondleiden. Het levert vaak erg leuke ontmoetingen en gesprekken op.

U draagt bij om onze kerk en de gemeente naar buiten toe uit te dragen. Ook al kunt u maar één keer meedoen, bent u welkom. Geïnteresseerden en mensen die er vragen over hebben, kunnen contact opnemen met A. Goverts. Op de website van onze gemeente staat nog meer informatie.

Oproep! Zingen in Alegunda Ilberi

5 april 2023

Om de bewoners van Alegunda Ilberi ook een paasgevoel te geven vragen wij u/jullie mee te komen zingen 1e Paasdag van 07.45 uur tot ongeveer 08.30 uur. Dit zijn dan weer de momenten in het gebouw waarnaar wordt uitgekeken. Ook dit jaar is het weer Henk Oosta, orgel en een delegatie muzikanten van Wilhelmina die ons zullen begeleiden.

Onze oproep is aan alle kerkgenootschappen hier in Bedum gezonden. En wat is er dan nog mooier om zo Pasen met elkaar te vieren. Stencils met daarop de te zingen liederen zijn aanwezig. Jong en wat ouder, iedereen we zien u graag!

Voor eventuele vragen:
Tinus Smit,
Albert Oosterhoff

Verslag stamppottenavond

5 april 2023

Op 17 februari 2023 is er, na een pauze van 2 jaar, weer een stampottenavond georganiseerd door de Tienerclub. Na wat rondvragen bleek dat veel mensen hier écht zin in hadden. Toen begonnen de voorbereidingen. De schoonzussen Carla en Irma van den Bergh hebben ons weer enorm geholpen met de warm- houdschalen en een lekker toetje. Toen hadden we nog héél veel stamppot nodig. Uiteindelijk hebben er 16 mensen heerlijk gekookt!

Het koor van de kerk werd veranderd in een gezellig restaurant. De avond begon om 18.00 uur met gebed. Daarna konden de 87 gasten, zich te goed doen aan stamppot en een romig toetje. De tienerclub kreeg hulp bij het opscheppen van ‘oudgedienden’ en aanstormend talent. We hebben ook een verloting gehouden. Er waren een recordaantal prijsjes ingebracht zodat veel mensen met iets leuks of lekkers naar huis gingen.

De avond werd afgesloten met het zingen van het mooie lied ‘Ik zal er zijn’ wat muzikaal begeleid werd door Arnold van Wageningen op zijn gitaar. De avond heeft, na aftrek van kosten, het fantastische bedrag van € 600,- opgebracht wat in de kas van de tienerclub is gegaan. We willen dit graag gebruiken voor o.a. een leuk uitje. Wat dit gaat worden, hoort u van ons.

Iedereen die op wat voor manier dan ook heeft bijgedragen aan deze gezellige avond:

Piety Schipper

Volleybaltoernooi Ring Ommelanden

5 april 2023

Op 4 februari hebben we weer meegedaan aan het Ring Ommelanden Volleybaltoernooi. Dit jaar waren we in de nieuwe sporthal de Springbok in Siddeburen. Vanuit Bedum en Onderdendam hebben we met 3 teams meegedaan. Vooral tienerclub en de broers en zussen van de tieners waren enthousiaste deelnemers. In totaal deden er 10 teams mee voor de jaarlijkse wisselbeker. Dit jaar is hij gewonnen door het team van de Protestantse Gemeente Siddeburen. Wij deden vooral mee voor de poedelprijs, die hebben we helaas niet gewonnen… We zijn één-na-laatste, twee-na-laatste en drie-na- laatste geworden. De organisatie was goed en de avond was gezellig, mede doordat we werden gesteund door onze trouwe fanclub. Iedereen bedankt die heeft meegedaan en/of heeft aangemoedigd voor de gezellige avond. Volgend jaar proberen we onze resultaten te verbeteren!

Piety Schipper

Kindernevendienst zendingsbusje en Paasontbijt

5 april 2023
Zendingsbusje

Vorig jaar zijn we begonnen om de familie Vogelaar te steunen, die door de G.Z.B. sinds 2018 is uitgezonden naar Indonesië. Het zendingsbusje was aardig vol en onlangs is er een bedrag van €169,10 naar hen gestort. We sparen door voor dit mooie project en we hopen dat de kinderen iedere week weer geld/collectebonnen meenemen.

Paasontbijt zondag 9 april

De leiding van de kindernevendienst organiseert dit jaar weer een paasontbijt in de kerk.

U bent van harte uitgenodigd om, samen met de ouders en kinderen van de kindernevendienst, op zondag 9 april te ontbijten in de kerk. We beginnen om 08.30 uur. Aansluitend is er een kerkdienst. Op deze zondag is er geen kindernevendienst, maar blijven de kinderen bij hun ouders in de kerk zitten.

Mannenzangavond op 12 mei 2023

5 april 2023

Beste mannen,

Een klein groepje mannen heeft een tijd geleden het plan opgevat om voor Groningen en omstreken een mannenzangavond te organiseren.

En dat is gelukt!

We willen op DV 12 mei ’s avonds met veel mannen samenkomen in Bedum, in de Walfriduskerk en dan de naam van God groot maken door samen Psalmen, Gezangen en liederen van Johannes De Heer te zingen.

Om deze avond tot een succes te maken, hopen we op een grote opkomst van enthousiaste mannen die van zingen houden.

Namens de organisatie,
Leo Blees, Dick Vos, Jan Hilboezen, Oane Kooistra en Bert Koster

Hervormde vrouwengroep

5 april 2023

Het seizoen 2022/2023 loopt weer ten einde. Op D.V. 5 april komen we samen om de paaswijding te houden. Er is dan een liturgie van schriftlezingen, gedichten en meditaties. Op D.V. 10 mei sluiten we het seizoen af. Het is nog niet bekend wat we dan gaan doen, dat hoort u op de volgende bijeenkomst.

We wensen u allen gezegende paasdagen.
Het bestuur

Stamppottenbuffet - Komt u/kom jij ook eten op 17 februari?

11 februari 2023

De 10R-club van de Hervormde gemeenten van Bedum en Onderdendam organiseert een stamppottenbuffet in de Walfriduskerk in Bedum.

U/jij bent van harte welkom om gezellig te komen eten op vrijdag 17 februari.

Er zijn verschillende soorten stamppot en natuurlijk een toetje. De deuren gaan om 17.45 uur open. Tussen 18.00 uur en 20.00 uur kunt u bij ons komen eten. De maaltijd kost voor een volwassene € 5,- en voor kinderen van de basisschool € 2,50.

Wij verkopen ook lootjes, waarmee leuke prijzen te winnen zijn. Lijkt het u leuk om bij ons te eten maar heeft u geen vervoer, dan kunnen wij dit voor u regelen!

Verder zijn we nog op zoek naar mensen die willen koken en een pan stamppot (soort graag in overleg) aan kunnen leveren.
Wij willen graag weten op hoeveel gasten we kunnen rekenen. Graag voor 10 februari a.s. aanmelden bij één van de onderstaande personen.

Graag tot ziens op 17 februari!
Irma van den Bergh-Schipper
Piety Schipper-Veenland

Vakantiebijbelweek 2023

11 februari 2023

Het nieuwe jaar is begonnen dus de vakanties worden ook weer ingepland, maar...
De Vakantie Bijbel Week komt ook weer in zicht, van maandag 1 mei tot en met woensdag 3 mei 2023. Hopelijk is het mooi weer en ’s avonds langer licht zodat we meer buiten kunnen doen.

De eerste vergaderingen zijn weer geweest en de programma’s in elkaar gezet. Maandagmiddag beginnen we met een hele gezellige spelmiddag. Dinsdagmorgen is er een programma in de Walfriduskerk. Dinsdagavond is er een tieneravond, hoe wat en waar info volgt! Woensdagmorgen is er een programma in de kerk met een lekkere afsluiting.

We vragen voor dit alles God om Zijn helpende Hand en Zijn Zegen.

Heeft u/heb jij zin om je steentje bij te dragen aan deze Vakantie Bijbel Week geef dit dan even door bij oa onderstaande personen. Ook maatschappelijke stage uren kunnen geregeld worden. Vele handen maken licht werk!

Het team heeft er al heel veel zin in, u/jij toch ook?

Namens het team VBW
Jeanetta Smit en Irma van den Bergh

Kindernevendienst

11 februari 2023
Zegen

De leiding heeft met elkaar gesproken over het uitspreken van de zegen aan het einde van een kerkdienst. Als de kinderen naar de kindernevendienst gaan krijgen ze niet de zegen mee. We vinden dit wel belangrijk en hebben de kerkenraad gevraagd of dit mogelijk was. In de kerkenraadsvergadering van 29 november 2022 is dit onderwerp besproken en men was het er unaniem over eens dat de kinderen ook de zegen mee mogen krijgen. De kinderen komen vanaf januari aan het einde van de dienst terug in de kerk voor de zegen en na de dienst ruimen we alles dan gezamenlijk op. We gaan van januari tot maart kijken hoe dit gaat. In maart 2023 zal de leiding met elkaar bespreken of er nog aanpassingen moeten komen of dat alles naar wens is.

Veertigdagenproject

Ook dit jaar doen we weer mee met het veertigdagenproject van Bijbel Basics. Het thema is: Wie? Wat? Waar! – Op zoek naar wie Jezus is.

Wie is Jezus? Die vraag staat centraal in de verhalen die we dit jaar op weg naar Pasen lezen. In verschillende Bijbelverhalen zijn de mensen om Jezus heen in verwarring. Hoe kan het dat deze man sterker is dan de wind en het water, zonden vergeeft, en zegt dat Hij bij God vandaan komt? Wie is Hij toch?

In het veertigdagenproject van Bijbel Basics gaan we op zoek naar antwoorden op de vraag wie Jezus is. Het draait daarbij steeds om deze vragen: Wie is Hij toch? Wat denken de mensen om Jezus heen? En wat is waar, welke waarheid ontdekken we over Jezus? In de kerk komt een kerkraam te staan waar iedere zondag van de veertigdagentijd een venster open wordt gemaakt. Zo wordt stukje bij beetje meer zichtbaar wie Jezus is en wie Hij voor ons wil zijn. Het eerste venster gaat open op zondag 26 februari 2023.

Jeanette Hilboezen

Hervormde vrouwengroep

11 februari 2023

Op D.V. 15 februari a.s. hoopt Annie van Dijken-Hooghuis ons voor te dragen uit eigen werk.
Annie van Dijken is schrijfster van boeken, gedichten en proza, zowel in het Gronings als in het Nederlands.
Het belooft een geweldige middag te worden.

Op D.V. 15 maart komt Ds. H. Marchand uit Groningen voor ons een lezing houden. Het onderwerp is nog niet bekend.

Op D.V. 5 april komen we samen om de paaswijding te houden. Er is dan een liturgie van meditaties, gedichten en schriftlezingen.

Het bestuur

Beroepingswerk

11 februari 2023

In het laatste kerkblad hebt u kunnen lezen dat de kerkenraden een beroep hebben uitgebracht op Ds. E.J. de Groot uit Katwijk aan den Rijn. Tot onze spijt heeft Ds. De Groot laten weten, dat hij het op hem uitgebrachte beroep van Bedum en Onderdendam niet zal aannemen. Dat was teleurstellend. Vooral omdat de kennismaking met de gemeenten, nadat hij in Bedum in de kerkdienst was voorgegaan, zo mooi was.

De hoorcommissie heeft inmiddels de draad weer opgepakt en is opnieuw op weg gegaan om een nieuwe predikant te vinden. Dat is niet eenvoudig. Een nieuwe predikant moet passen bij onze gemeenten om vruchtbaar te kunnen werken. Soms past de predikant maar voelt hij zich niet geroepen. Ook gebeurt het dat onze commissie tot de slotsom komt dat een bezochte predikant niet de juiste herder voor onze gemeenten is.

Vol goede moed gaat de hoorcommissie door met haar werk (het beluisteren en bezoeken van predikanten). In vertrouwen op de Here God dat Hij ons de goede weg zal wijzen.

Laten we als gemeenten hopen en bidden, dat wij binnenkort weer een eigen predikant in ons midden mogen hebben.

Namens de hoorcommissie,
Bert Riepma

Voedselbank

11 februari 2023

De diaconie krijgt regelmatig verzoeken van hulporganisaties om een financiële bijdrage. De meeste verzoeken komen van landelijke organisaties. Het mag duidelijk zijn dat we lang niet aan al die verzoeken gehoor kunnen geven. Tijdens een recente diaconievergadering is besloten om een lokale organisatie voor mensen in de buurt te ondersteunen. Dit is de voedselbank “Het Hogeland“ te Winsum geworden. Op zondag 22 januari is bij de afkondigingen genoemd dat de collecte voor zondag 29 januari bestemd is voor de voedselbank. Wij waren dan ook zeer verheugd dat dit onderwerp leeft bij de gemeente. De collecte die werd gehouden op zondag 29 januari bracht een bedrag op van 259,25 euro. Hartelijk dank hiervoor. De diaconie heeft besloten om dit bedrag aan te vullen tot 500 euro.

Allen hartelijk dank voor uw bijdrage.

Avondgebed ‘Een nieuw begin’

11 februari 2023

Met het voorjaar in aantocht is er D.V. donderdag 22 maart in Bedum een Avondgebed met stiltes onder het thema `Een nieuw begin` , georganiseerd vanuit een aantal kerken.

Van harte welkom!

Maranathakerk, aanvang 19:30 uur; toegang vrij; koffie en of thee na afloop.

namens de initiatiefgroep,
Marienus Beukema

« Recentere nieuwsberichten | Oudere nieuwsberichten »