Website Hervormde gemeente Bedum

welkom

Hartelijk welkom op de internetpagina van de Hervormde gemeente te Bedum. Deze site bevat informatie over de kerkelijke gemeente, wat de activiteiten zijn maar ook informatie over het monumentale kerkgebouw. Heeft u vragen of opmerkingen, neem dan gerust contact met ons op, via de tab "Contact" of op andere wijze.

Nieuws

Pasen

15 april 2019

We leven heen naar Goede Vrijdag en Pasen. Deze dagen vormen het centrum van ons geloof. Jezus die is gestorven voor onze zonden en is opgestaan voor onze rechtvaardiging. Wij sterven met Jezus en staan met Jezus op tot een eeuwig leven.
Op Goede Vrijdag is er een gezamenlijke avondmaalsdienst in Bedum met Onderdendam. We verkondigen Jezus' dood aan zijn tafel. Maar dat doen we als een levende gemeenschap in Christus. Want Jezus is niet dood gebleven, maar opgestaan en heeft ook in Bedum zondaren geroepen om te leven met Hem.
Op paasmorgen is er een feestelijk paasontbijt in de Walfriduskerk met daarna een dienst waar het kerkkoor aan meewerkt. In Onderdendam is er om 19.00 uur dienst.

Kerkkoor in Onderdendam

15 april 2019

Zondagavond 12 mei zal het kerkkoor uit Bedum haar medewerking verlenen aan de dienst in Onderdendam. Deze dienst begint om 19.00 uur. Hartelijk welkom!

Dienst voor de jeugd

15 april 2019

Zondagmorgen 19 mei zal de dienst in de Walfriduskerk met name gericht zijn op onze jongeren. Medewerking aan deze dienst wordt verleend door de muziekgroep 'Solace'.

Hervormde vrouwengroep

15 april 2019

Op D.V. 17 april komen we bijeen om samen het lijden en sterven van onze Heer Jezus Christus te gedenken. Er is een liturgie aanwezig. We zingen samen en luisteren naar meditaties en naar een verhaal.

Nieuwe leden en gasten zijn van harte welkom.

Koningsdag

15 april 2019

Op 27 april a.s. hopen we in Nederland weer Koningsdag te vieren. Ook in Bedum en met mooi weer ook in en rond de Walfriduskerk. De kerk is dan open van 10.00 uur tot 17.00 uur. We hebben tot nu toe ieder jaar weer iets anders georganiseerd en met succes kan ik wel zeggen.

Voor dit jaar zijn al enkele ideeën aangedragen die mogelijk wel georganiseerd kunnen worden.
Verkoop van koffie, thee en frisdrank met eigen gebakken cake of koek; snert of andere soep; pannenkoeken, broodjes knakworst. Maar ook zelfgemaakt hobbymateriaal: kaarten, brei- en borduur- werkjes, sieraden e.d. of bv. zelf gekweekte planten en/of stekjes. Een presentatie houden of iets laten zien waar u goed in bent of wat een ander kan doen.
Andere ideeën zijn nog welkom. Zo zijn er nog een paar spellen in de kerk zoals blikgooien, knikkerspel en spellen om je stressbestendigheid te testen.

De kerk is ook toegankelijk voor mensen die alleen maar rond willen kijken of de toren willen beklimmen. Daarvoor zijn constant twee rondleiders aanwezig. Er wordt continu een film vertoont over de dingen die in de Hervormde gemeente plaatsvinden en een diapresentatie over de historie van het kerkgebouw. En we hangen de vlag weer uit.

Daarom doen we hierbij een oproep aan iedereen die een idee heeft en dat ook wil uitvoeren om dat te melden bij ondergetekende. Ik zal die dag voorbereiden en in overleg met de rondleiders indelen. Verzin iets leuks dat past bij die dag en dat bij slecht weer ook binnen in de kerk past en daar waardig is. Bij dat laatste willen we de kerkzaal waar de diensten plaatsvinden, die dag niet veranderen in een rovershol. Alle opbrengsten zijn voor de gemeente. De kerk heeft geen potten en pannen wel kopjes en één elektrische kookplaat voor twee pannen.

A. Goverts

Hemelvaartsdag 30 mei 2019

15 april 2019

Een goede traditie mag je in ere houden aldus vele gemeenteleden. Daarom organiseren wij op donderdag 30 mei 2019, Hemelvaartsdag, weer de gezamenlijke gemeentedag voor de HG Bedum en de HG Onderdendam. Wij hebben een gevarieerd programma samengesteld voor gemeenteleden van alle leeftijden, maar ook voor onze gasten op deze dag.

Het programma van deze gemeentedag is:

  • Kerkdienst: gezamenlijke kerkdienst om 09.30 uur in Onderdendam
  • Koffiedrinken: bij Matthijs en Nienke Veenland, Rodewold 11 in Onderdendam
  • Fietspuzzeltocht: vanaf ongeveer 12 uur met zelf meegenomen lunch
  • Barbecue: bij familie Veenland vanaf ca. 16.00 uur.

U kunt zich opgeven bij één van de leden van de voorbereidingscommissie. Dit kan vanzelfsprekend ook voor een gedeelte van het programma. Opgave graag uiterlijk 26 mei in verband met de bestellingen voor de bbq. Wij vragen een bijdrage in de kosten van € 10,- voor volwassenen en € 5,- voor de kinderen van de basisschool. Wij hebben ook aan de kleine kinderen gedacht.

Met vriendelijke groet, de voorbereidingscommissie,
Adrie van Vliet
Arnout Lok
Harm Jan Schipper

Ouderenreisje 7 september

15 april 2019

Mededeling van de diaconie: het ouderenreisje staat voorlopig gepland op 7 september.

Lijdenstijd

22 maart 2019

Zondag 3 maart is de lijdenstijd begonnen. De lijdenstijd begint op de zevende zondag voor Pasen. Deze zondagen worden de zeven lijdenszondagen genoemd.

In steeds meer gemeenten wordt er gesproken over de 'veertigdagentijd'. De veertigdagentijd begint op aswoensdag (dit jaar op woensdag 6 maart). In deze periode vallen zes zondagen. In de traditie van de lijdenstijd ligt het zwaartepunt op Goede Vrijdag en Pasen terwijl in de traditie van de veertigdagentijd de hele stille week met vooral een viering op Witte Donderdag (Avondmaal) veel aandacht krijgt. Op het eerste gezicht lijkt het om hetzelfde te gaan met enkel een verschil in naam.

Toch liggen er diepere verschillen. In de lijdenstijd is er vooral aandacht voor het kruislijden van Christus en de betekenis daarvan: de verzoening door voldoening. Jezus die voor ons stierf omdat wij anders de eeuwige dood hadden moeten sterven. Zeven weken lang neemt de gemeente als het ware plaats aan de voet van het kruis. Vroeger kwam het meer dan eens voor dat op deze zeven zondagen de zeven kruiswoorden werden bepreekt. Het is vanaf het begin van mijn predikantschap mijn gewoonte om in ieder geval op goede vrijdag een kruiswoord te bepreken.

In de veertigdagentijd worden er andere accenten gelegd. Het gaat niet zozeer om het lijden van Jezus als wel om een periode ter voorbereiding op Pasen. Het accent ligt dan op de verhalen waar al iets van Pasen doorschemert, iets van de bevrijding uit de nacht van de duisternis en de dood.

Dit accent wordt in de lijdenstijd meer bewaard voor het paasfeest zelf en de periode daarna. Het evangelie is te rijk om in één liturgisch schema te passen en daarom gaat het hier niet om ‘goed’ of 'fout'.

Toch heb ik een voorkeur voor de lijdenstijd omdat ik van mening ben dat we geneigd kunnen zijn om het smartelijke lijden van Jezus te vermijden. De lijdenstijd vraagt onze aandacht voor dit grote werk van Jezus. Veel mensen spreken liever niet meer over zonde en genade en over het verzoenend lijden en sterven van Jezus aan het kruis. Jezus als Overwinnaar moet dan alle aandacht krijgen. Maar het één is niet verkrijgbaar zonder het ander. In de lijdenstijd gaat het om de duizelingwekkende diepte van zonde en schuld en dat God zelf daar in Zijn Zoon ook duizelingwekkend diep voor moest afdalen om dat op te ruimen. En is dat niet heel actueel? We zien toch wat de mens van het leven maakt? Maken wij er niet een puinhoop van in deze wereld? God neemt ons serieus. Al onze daden. En als wij er een puinhoop van maken, dan kijkt God daar niet van weg, maar komt Hij daar midden in. Dat is wat het kruis laat zien. Jezus in onze nood en dood.
Jezus is het Lam dat de zonde der wereld wegneemt.

Hervormde vrouwengroep

22 maart 2019

Onze volgende bijeenkomst van D.V. 27 maart is verschoven naar D.V. woensdag 3 april 2019. Door een misverstand was niet de juiste datum afgesproken.

De heer Ben Grit zal ons iets laten zien van zijn project in Roemenië. In 2017 hebben ze daar 8 nieuwe huisjes neergezet en 2 huisjes hebben een nieuw dak gekregen. Ook wordt er kleding bezorgd bij Roma gezinnen. We zijn erg benieuwd wat de familie Grit daar nog meer doet.

Dan is het al weer Paastijd. Op D.V. 17 april hopen we dan samen het lijden en sterven van onze Heer Jezus Christus te gedenken. Nieuwe leden en gasten zijn van harte welkom.

Kerkbalans 2019 - Geef voor je kerk

26 december 2018

De voorbereidingen voor de actie Kerkbalans 2019 zijn weer in volle gang. Het thema van de actie is dit jaar: 'Geef voor je kerk'. Medio januari ontvangt u een brief met het verzoek om bij te dragen. Net als voor een huishouden is een gezonde financiële situatie belangrijk voor de kerk. De kerkelijke gemeente krijgt zoals u weet geen subsidies en is dus volledig afhankelijk van de financiële bijdragen van betrokken kerkleden, van mensen zoals u. Daarom vragen we elk jaar aan al onze gemeenteleden een bijdrage. De inkomsten uit Kerkbalans vormen de financiële basis voor onze kerk. We hopen dan ook dat we weer op u mogen rekenen!

Helpt u mee?

Vrijwilligers zijn druk in de weer om Kerkbalans goed voor te bereiden. Onze contactpersonen zullen de brief met verzoek om bij te dragen medio januari bij u bezorgen. Het antwoordformulier zal zo rond eind januari ook weer door de contactpersonen worden opgehaald.

Volleybaltoernooi

26 december 2018

Op zaterdag 19 januari 2019 wordt een volleybaltoernooi van de Modaliteitsring De Ommelanden gehouden. De aanvang is 19.00 uur en het vindt plaats in de Hippolytushal in Middelstum. Voor nu: leg de datum maar vast in je agenda en formeer alvast een team. Informatie over aanmelden volgt nog.
Ds. W.G. van Wingerden, Stedum

Bijeenkomst Nieuwjaarsmorgen

26 december 2018

Gezamenlijke bijeenkomst in de Walfriduskerk. Op de eerste dag van het nieuwe jaar komen we samen om 10.00 uur. Een half uur later dan anders. Dit, om even bij te komen van de jaarwisseling. Onder het genot van een kopje koffie (met iets lekkers er bij), wensen wij elkaar veel heil en zegen toe in het nieuwe jaar.

Daarna, om ongeveer 10.30 uur, willen we in een korte dienst door woord, lied en gebed onze Schepper danken die ons een nieuw jaar geeft. We willen God vragen om zijn nabijheid in het komende nieuwe jaar.

De dienst wordt net als vorig jaar, verzorgd door twee kerken- raadsleden. Na de dienst is er gelegenheid om bij een tweede kopje koffie nog even met elkaar te praten en weer andere mensen te ontmoeten en de hand te schudden. Het is fijn om zo samen als Bedum en Onderdendam het nieuwe jaar te beginnen.

Allemaal hartelijk welkom.

Belangrijk: nieuwe bankrekeningnummers kerkvoogdij

1 december 2018

Overzicht (nieuwe) rekeningnummers kerkvoogdij:
Ook de rekeningnummers voor uw giften aan de Solidariteitskas en de Eindejaarscollecte zijn gewijzigd. Hierna volgt een overzicht van alle rekeningnummers van de kerkvoogdij met de verschillende bestemmingen.

Vrijwillige bijdragen:
NL69 RABO 0373 7159 51
ten name van CvK Hervormde Gemeente Bedum
Collectebonnen (rekeningnummer is ongewijzigd):
NL50 RABO 0305 8001 91
ten name van Ned. Herv. Kerkvoogdij Bedum
Solidariteitskas Doopleden:
NL19 RABO 0373 7159 78
ten name van CvK Hervormde Gemeente Bedum
Solidariteitskas Lidmaten:
NL94 RABO 0373 7159 86
ten name van CvK Hervormde Gemeente Bedum
Eindejaarscollecte:
NL72 RABO 0373 7159 94
ten name van CvK Hervormde Gemeente Bedum

Wij verzoeken u vriendelijk om de oude rekeningnummers uit uw bankadministratie of internetbankieren te verwijderen en uitsluitend nog bovengenoemde rekeningnummers te gebruiken. Als u nog vragen heeft of hulp nodig heeft bij het wijzigen, kunt u contact opnemen met het college van kerkrentmeesters.

Vormings- en toerustingsavonden

1 december 2018

U bent allen van harte uitgenodigd om op de vormings- en toerustingsavonden mee te spreken en denken over hoe je als christen omgaat met de actualiteit. 29 november staat de relatie tussen christendom en islam centraal (hier hebben we het ook bij catechese over gehad!) en 6 december zullen we verder spreken over kerk & Israël. Dit zijn twee actuele en kwetsbare thema's, waar veel over te zeggen valt. Beide avonden beginnen om 20.00 uur in de Walfriduskerk. We hopen op gezegende avonden.

Mark de Jager

Adventszangdienst op 16 december

1 december 2018

Op zondag 16 december om 16.30 uur wordt in de Walfriduskerk de adventszangdienst gehouden, samen met Onderdendam. Het christelijk mannenkoor "Het Hogeland werkt mee aan de dienst en Mark de Jager zal de meditatie verzorgen. Het orgel wordt bespeeld door Eddy van Olm. Het belooft een mooie dienst te worden. Noteer het alvast in uw agenda.

Kindernevendienst

1 december 2018

We willen alle gemeenteleden graag op de hoogte brengen van de komende activiteiten en afspraken. Advent, Kerst, Oud- en nieuw.... voordat we het weten is het weer zover!

Advent:

Op zaterdag 24 november (10.00-11.00 uur) zijn alle kinderen van de nevendienst van harte welkom in de consistorie van de kerk om presentjes voor de ouderen in onze gemeente te maken. De kinderen krijgen drinken en wat lekkers. Het zou fijn zijn dat er ook een paar ouders blijven om mee te helpen.

Tieners die mee willen helpen of voor hun maatschappelijke stage mee willen doen zijn ook van harte welkom! Ook willen we die ochtend graag de liederen die we op de Eerste Adventszondag met de kinderen hopen te zingen nog een keer oefenen.

Op zondag 2 december is het Eerste Adventszondag. De kinderen mogen dan met de leiding voorin de kerk zitten en tijdens de kerkdienst een paar liederen zingen.

Na de dienst gaan de kinderen de presentjes naar onze ouderen (80+) in de gemeente brengen. Dit is al een jarenlange traditie! De chauffeurs en begeleiders worden ook via deze weg alvast hartelijk bedankt voor hun hulp.

Kerst:

Het Kerstfeest van de kindernevendienst vindt plaats op dinsdag 18 december in de Walfriduskerk en we beginnen om 19.00 uur! Iedereen wordt hierbij uitgenodigd! Welkom!
Gemeenteleden komen tussen 8 en 15 december met een kerstlijst bij u/jou voor een financiële bijdrage. Het geld wordt besteed aan de boekjes die de kinderen bij het kerstfeest krijgen, presentjes voor de ouderen, een bijdrage aan de VakantieBijbelWeek, het gezamenlijke ontbijt op Paaszondag.

Alvast hartelijk bedankt voor uw financiële bijdrage en alle vrijwilligers die met een kerstlijst lopen.

Vele jaren werden in de kerk in Onderdendam op Eerste Kerstdag ook kerstboekjes aan alle kinderen van Onderdendam en Bedum gegeven. Onderling is afgestemd dat er bij het kerstfeest van de kindernevendienst gezamenlijk een kerstboekje wordt gegeven. In Onderdendam worden geen boekjes meer uitgedeeld.

Start kindernevendienst na de Kerstvakantie is op zondag 6 januari 2019 voor de oudste groep.

Hervormd kerkkoor

1 december 2018
sponsoractie

Dit jaar in december houden wij zelf geen sponsoractie in verband met onze deelname aan de sponsoractie bij de Jumbo. We zouden het fijn vinden als u ons daar steunt. Alvast onze hartelijke dan

Versterking gevraagd!

Wij zoeken heren en dames die ons koor met drie tenoren, twee bassen, acht sopranen en vijf alten wil komen versterken. Repetitie is maandagavond van 20.00-22.00 uur in de Walfriduskerk in Bedum. Kom vrijblijvend luisteren of meezingen.

Meer informatie: mevrouw A. van Vliet

Oudere nieuwsberichten »